ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ม.ค. 2560 16:34 น.

จำนวนการเข้าชม 4,581 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชวนคนไทยให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการแถลงข่าว รณรงค์เชิญชวนจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับประเทศ ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แถลงว่า คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบทเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี2533 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงข้อคำถามและเครื่องชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก 5 ปี  ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นด้านต่างๆ ของคนว่าการที่คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นควรมีมาตรฐานขั้นต่ำในแต่ละด้านอย่างไร แค่ไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอาสาสมัครลงพื้นสอบถามข้อมูลตามครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 12,950,000 ครัวเรือน

“การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นต้นแบบด้านการพัฒนามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คนไทยทุกคนจะชินกับภาพที่เวลาพระองค์เสด็จที่แห่งใดจะทรงมีกล้องถ่ายรูปและแผนที่ติดไปด้วยเสมอ เป็นการแสวงหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อนำมาสู่การวางแผนพัฒนาที่ตรงกับปัญหาของพื้นที่ โดยพระองค์ได้พระราชทานแนวทางการทำงานว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ถือเป็นหัวใจหลักที่กรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นายอภิชาตกล่าว

สำหรับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 นี้ เป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธาน ได้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็น 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด และหมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด

นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูล จปฐ. ถือว่าเป็นข้อมูลกลางของประเทศ เป็นเหมือนแผนที่คุณภาพชีวิตของคนไทย ช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มองเห็นภาพรวม เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของคน   เห็นผลการพัฒนาที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต อีกทั้งสามารถชี้เป้าสู่การวางแผนเพื่อแก้ไขและพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง สามารถชี้เป้าการพัฒนาได้ในทุกระดับ อีกทั้งรัฐยังสามารถใช้เพื่อการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายด้วย ดังนั้น ข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญสุด จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา บนหลักคิดที่ว่า “ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง”


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.