เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 ก.ค. 2561 12:46 น.

จำนวนการเข้าชม 522 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี หนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสานพลัง ประชารัฐ CONNEXT ED ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์งานพื้นบ้านกระเหรี่ยงสร้างรายได้        สู่อาชีพ จากความร่วมมือของโรงเรียน และปราชญ์ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ต่อยอดไปถึงการทำผลงานผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพให้แก่เด็ก รวมถึงช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไว้ 

ในการทำเนื้อผ้าและลายผ้าล้วนเป็นฝีมือของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ โดยกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกฝนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงจากปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งขั้นตอนของการทอผ้า ปักผ้า นอกจากนี้ยังมีการทำโมบายล์กะเหรี่ยง หรือ จี้กองเปย

นอกจากนี้ บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ยังมีแผนในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี ที่ช่วยสนับสนุนในการให้ความรู้กับคุณครูและนักเรียน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ให้เหมาะกับยุคสมัยและตลาดของผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.