เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

14 ส.ค. 2561 12:10 น.

จำนวนการเข้าชม 505 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

กลุ่ม ปตท. พร้อม School Partner เดินหน้าลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียน จำนวน 14 โรงเรียน นำโดย คุณปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์  ผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ที่กลุ่ม ปตท. ได้จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและครู เช่น กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การอบรมโรงเรียนคุณธรรม โครงงานสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของ School Partner และ ผู้บริหารโรงเรียน

ซึ่งแนวทางการพัฒนาของ กลุ่ม ปตท. เน้นครูผู้สอน โดยเพิ่มทักษะกระบวนการ เพิ่มขีดความสามารถ ครูนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา ทางผู้บริหารของ กลุ่ม ปตท. มองว่าการพัฒนาการศึกษา ต้องใช้ระยะเวลา จึงมีแผนงานต่อเนื่องสำหรับการทำงานในโครงการประชารัฐ อย่างน้อย 3-4 ปีที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.