ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

15 พ.ค. 2562 11:50 น.

จำนวนการเข้าชม 4,831 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม โดยจะเสด็จพระราชดำเนินรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 24 พฤษภาคมนี้
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป


โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภามีผลวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ แล้ว ทางสภากำหนดพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ตามมาตรา  269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

โดยรายชื่อส่วนใหญ่ เป็นบุคคลในเครือข่ายแม่น้ำ 5 สาย ทั้ง คสช. ครม. สนช. สปช. หรือเคยทำงานกับรัฐบาล คสช.มาก่อน โดย รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ที่น่าสนใจ ในแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่ม อดีตคสช.และอดีตรัฐมนตรี อาทิ พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

กลุ่มอดีตรัฐมนตรี   อาทิ   พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ นายสุธี มากบุญ  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

กลุ่มอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายพีระศักดิ์ พอจิต นายสมชาย แสวงการ / นายกล้านรงค์ จันทิก

กลุ่ม อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ อาทิ ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายจเด็จ อินสว่าง นายถวิล เปลี่ยนศรี นายเสรี สุวรรณภานนท์ / นายวันชัย สอนศิริ

กลุ่มทหาร ที่นอกจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่มีชื่อเป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง 6 คน แล้ว พบว่า มีชื่อนายพลทั้งนอกราชการ และในราชการ ถึง 101 คน ได้แก่ อาทิ พลเอกปรีชา จันทร์โอชา พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร พลเอกอู้ด เบื้องบน พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พลเอกสกล ชื่นตระกูล / พลเอกพะจุณณ์ ตามประทีป

รวมถึงกลุ่มนายตำรวจ อาทิ พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา /พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มข้าราชการ นักธุรกิจ-ภาคเอกชน นักวิชาการ และศิลปินแห่งชาติ อาทิ นายเจน  นำชัยศิริ ประมนต์ สุธีวงศ์ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินทร์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีรางวัลซีไรต์ เคยขึ้นเวทีแนวร่วมกลุ่ม กปปส. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ รวมถึง ครูหยุย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.